Modified Pez Dispensers by ATYPYK

Pez Sweet World

Pez Sweet World

Pez Sweet World

Pez Sweet World is an amazing gallery of modified Pez dispensers hand transformed by ATYPYK.

photos by ATYPYK

via Urban Retro Lifestyle