Custom Yoshi Mech

Kodykoala's Custom Yoshi Mech>

Amazing Custom Yoshi Mech designed by Donald Kennedy! Make sure that you check out the entire set of photos.

Custom Yoshi Mech by Donald Kennedy / kodykoala