Gas Mask Ring

Gas Mask Ring

Gas Mask Ring, available through the Norwegian store Manillusion.

via who killed bambi?