Striking Black & White Photo of a Polish Man Feeding Birds in the Snow

Polish photographer Marcin Ryczek captured a striking black & white photo of a man feeding ducks and swans in the snow of Krakow.

via PetaPixel